Algemene voorwaarden Smaeck Foodservice BV.

1. Definities

In deze Algemene Voowaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanbiedingen van Smaeck Foodservice, ( hierna te noemen: Smaeck ) ontvangt, of met Smaeck Foodservice overeenkomsten sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smaeck Foodservice en de wederpartij.

2. Toepasselijkheid/conversie

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Smaeck en haar wederpartij. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten, tenzij Smaeck de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Smaeck, voor de uitvoering waarvan door Smaeck derden worden ingeschakeld.

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan de toepasselijkheid tussen Smaeck en de wederpartij is overeengekomen voor een afzonderlijke overeenkomst, zijn niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen Smaeck en de wederpartij.

2.6 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend of kan op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

2.7 Smaeck behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die luidt ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere aanbieding van Smaeck is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Smaeck deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een orderbevestiging per elektronische weg verzendt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.3 Al dan niet in catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3.4 Smaeck is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Smaeck zijn genomen. Smaeck kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting ( BTW ).

4.2 Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van Smaeck zijn gebaseerd, heeft Smaeck het recht na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de aangeboden prijzen te verhogen. Indien Smaeck de aangeboden prijzen binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Smaeck tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dienst voorts te zorgen voor voldoende laad-en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de wederpartij alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.

5.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

5.4 Een door Smaeck opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Smaeck verstrekte gegevens. De levertijd zal door Smaeck zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.5 De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Smaeck schriftelijk in gebreke te stallen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.6 Indien Smaeck gegevens behoeft van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Smaeck heeft verstrekt.

5.7 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

6. Deelleveringen.

Smaeck is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Smaeck gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

7. Transport/risico

7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van Smaeck, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7.2 Zodra de verkochte zaak door Smaeck of een door deze aangewezen vervoerder aan de wederpartij is afgeleverd is de zaak vanaf het moment van aflevering voor risico van de wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

8. Verpakking

8.1 De voor herhaald gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van Smaeck. De wederpartij is verplicht de voor hergebruik bestemde verpakking aan Smaeck terug te zenden. Terugzending geschiedt voor rekening van de wederpartij.

8.2 Smaeck is gerechtigd voor de terugzending van de voor hergebruik bestemde verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

8.3 Smaeck is verplicht binnen de gestelde termijn als genoemd in lid 2 teruggezonden verpakking van de wederpartij terug te nemen tegen de daarvoor door Smaeck de bij wederpartij in rekening gebrachte prijs, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden, mededeling van deze prijswijziging is gedaan.

8.4 De verplichting van Smaeck tot terugname en restitutie van de berekende prijs geldt alleen indien de voor hergebruik bestemde verpakking in goede staat verkeert, schoon is en geen afval bevat.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door Smaeck aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Smaeck totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Smaeck is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

9.2 Indien Smaeck ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, dan zal de vordering van Smaeck op de wederpartij ter zake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan Smaeck verschuldigd is, verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is, dan wel zou kunnen worden, gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop aan derden van de teruggehaalde zaken.

9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 9.4 mag de wederpartij de geleverde zaken, voordat de eigendom op hem is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mogen, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, de geleverde zaken enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast,

9.4 De wederpartij is slecht gerechtigd de geleverde zaken, waarvan Smaeck eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de wederpartij verplicht zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

9.5 De wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van Smaeck, of door Smaeck aan te wijzen (rechts)personen, de geleverde zaken ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mee te nemen.

9.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms) rechten van Smaeck.

10. Betaling

10.1 Facturen van Smaeck dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Smaeck aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Smaeck de betaling ontvangt.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.

10.3 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

10.4 De wederpartij is vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag 1.5% rente per maand verschuldigd.

10.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.7 Ingeval van niet-tijdige betaling is de wederpartij de ter zake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,-. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Smaeck voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.

10.8 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Smaeck hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Smaeck bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Smaeck om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

11. Verrekening en zekerheid.

11.1 Smaeck is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Smaeck.

11.2 Ingeval de vordering van Smaeck op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Smaeck van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Smaeck zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegheid.

11.3 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Smaeck terstond genoegzaam en in de door Smaeck gewenst vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Smaeck gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

11.4 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid.

12.1 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat Smaeck toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot het factuurbedrag dat Smaeck in rekening heeft gebracht.

12.2 Smaeck is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van bedrijfsstillegging, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde ook van welke aard ook.

12.3 Voorts is Smaeck niet aansprakelijk voor schade wegens door Smaeck gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Onverminderd het bovenstaande is Smaeck niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de wederpartij.

12.4 De wederpartij vrijwaart Smaeck tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de door Smaeck geleverde zaken.

12.5 De wederpartij is gehouden om iedere schadeveroorzakende gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Smaeck te melden, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.

12.6 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

12.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Smaeck op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de aansprakelijkheid van Smaeck beperkt tot een bedrag van € 50.000,- ( vijftigduizend euro ) per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

13. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

13.1 De wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Daartoe dient de wederpartij de geleverde zaken bij aflevering onder meer, op onderstaande punten te onderzoeken:

  • Of de juiste zaken zijn geleverd.
  • Of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenkomen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
  • Of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, vrachtbrief of enig ander vervoersdocument. Daarnaast is de wederpartij tevens gehouden deze gebreken en/of tekorten binnen twee dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Smaeck te melden.

13.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Smaeck.

13.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen twee dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Smaeck.

13.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.

13.6 De door Smaeck geleverde zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor Smaeck beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

13.7 Retourzendigen worden na toestemming van Smaeck verzonden. Retourzendingen die zonder toestemming van Smaeck worden verzonden worden door Smaeck voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.

14. Intellectuele eigendom/auteursrechten

14.1 De door Smaeck geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Smaeck geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Smaeck naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

14.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrechte dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Smaeck niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

15. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst.

15.1 Indien de wederpartij, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Smaeck gerechtigd:

  • De uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
  • En/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Smaeck tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd Smaeck verder toekomende rechten

15.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel ondercuratelestelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met Smaeck van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Smaeck de wederpartij binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) op de schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd Smaeck verder toekomende rechten.

15.3 Voorts is Smaeck bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst Smaeck ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

16. Overmacht

16.1 Indien Smaeck door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, is Smaeck bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

16.2 Onder overmacht van Smaeck wordt verstaan elke van de wil van Smaeck onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Smaeck kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door toeleveranciers van Smaeck aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import-of handelsverboden.

16.3 Voorzover Smaeck ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smaeck gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17. Terugroep acties

17.1 De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan terugroepacties indien het naar het oordeel van Smaeck noodzakelijk is de door haar geleverde zaken terug te roepen bij de consument.

18. Disclaimer

18.1 De wederpartij verleent Smaeck toestemming de door de wederpartij verstrekte gegevens in een databestand op te slaan.

18.2 De website van Smaeck en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Smaeck vereist. Smaeck sluit aansprakelijkheid uit elke schade (directe, en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

19. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij tegen Smaeck verjaren door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

20. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Smaeck en de wederpartij is het Nederlands Recht van toepassing.

20.2 Geschillen tussen Smaeck en de wederpartij worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Smaeck als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.